3516 visitatori in 24 ore
 219 visitatori online adesso

Menu del sito


Visitatori in 24 ore: 3516

219 persone sono online
Autori online: 2
Lettori online: 217
Poesie pubblicate: 359’280
Autori attivi: 7’569

Gli ultimi 5 iscritti: Lamasmins - Jamesplada - Davidtet - Justinfique - Keithves
Chi c'è nel sito:
Club ScrivereGiuseppe Zingale Messaggio privatoClub ScrivereAlberto De Matteis Messaggio privato
Vi sono online 1 membri del Comitato di lettura
Stampa il tuo libroPubblicità
eBook italiani a € 0,99: ebook pubblicati con la massima cura e messi in vendita con il prezzo minore possibile per renderli accessibile a tutti.
I Ching: consulta gratuitamente il millenario oracolo cinese.
Confessioni: trovare amicizia e amore, annunci e lettere.
Farmaci generici Guida contro le truffe sui farmaci generici.

Xenical per dimagrire in modo sicuro ed efficace.
Glossario informatico: sigle, acronimi e termini informatici, spiegati in modo semplice ma completo, per comprendere libri, manuali, libretti di istruzioni, riviste e recensioni.
Guida eBook: Guida agli eBook ed agli eBook reader. Caratteristiche tecniche, schede ed analisi

Responsabilità socialePer pubblicare un libro scrivete a libri@scrivere.info

Stefanu e u campusantaru

Fantasy

Girava u paisi, Stefanu, sulu cu a forza di li pedi. Mari quietu era, ammuttava i passi ncumpagnia di so cani,

cumpagni di tanti jorna vacanti, senza scrusciu di na misira feddra di pani e di la so coppula mpiccicata ntesta comu i capiddri.

Arrivà senz’ essiri chiamata, la svintura, na so vita scillirata, quannu persi u travagliu e cu iddru, tuttu chiddru ch’ avia ndra ddri quattru mura e nun pritinniva nenti du Signuri cchiossà di u curaggiu e di ddra paci ca ci dava ndra cori.

Lu celu era lu so tettu ranni quantu u munnu e bellu comu l’ aria ca ci dava respiru.

Lentu caminava nsemmula i pinzera e cu un saccu ncoddru nmezzu la strata e senza apriri vucca cu arma viva, comu na trottula firriava da matina a sira.

Nnamuratu era Stefanu da puisia, poviru si ma no ngnuranti, i munnizzara eranu tutti so, ddra nmezzu truvava tuttu chiddru ca spirava ma cchiossà di tutti, l’ occhi so luccicavanu quannu quarchi libbru o giurnali ci passava sutta i mani.

Quantu sciavuru avianu ddri paroli e ddri discursi ca suddisfavanu a so siti di sapiri, s’ amminzigliava chi so cani, ci cuntava di Pirandellu, da so vita, cu l’ occhi ncelu, lassannu a vucca aperta a genti ca ci passava allatu.

Calava la sira, u celu s’ apriva, s’ inchiva di milli faiddri e nenti putiva astutari ddra luci nddra u cori,

ca sintiva taliannu a luna. “ O luna luna, sulu tu mi po’ capiri, chi pozzu fari ncapu sta terra? Lu cori me è ranni e ranni vogliu a casa, ppi chissu fazzu du celu lu me tettu e da strata u me lettu”.

A luna paria ca ci arrispunniva, girava schricchiava l’ occhi e s’ ammucciava.

Ciula si sintiva di Pirandellu, nnamuratu di ddra luci, ca lu inchiva d’ allegria e s’ arriminava comu un firriolu ndra u celu.

Passavanu li uri, li misi e lu tempu s’ inni iva comu u ventu. S’ avvicinava lu jornu da festa di li morti e, li strati eranu chini di sciurara, la genti caminava lesta versu u vecchiu campusantu.

Puru iddru avia i so murticeddri ma un ci putiva iri mentri lu suli era antu ni lu celu, pi i so cani e allura si misi a pinzari a manera giusta pi un ncuitari a nuddru.

Appena u suli scinni darrè i muntagni, trasì o campusantu.

Firriava ni li traversi chini di sciuri e taliava tutti i balati, quantu facci novi nmezzu a ddri morti, si sintiva nbuscu ndra cori.

Firrià comu na trottula ddra sira, Stefanu, era stancu e stunatu tantè ca nun sintì mancu a sirena pa chiusura du campusantu, u campusantaru nun vidennu a nuddru chiuì e sinni ì.

Stefanu si truvà darrè a firrata e nun putiva nesciri cchiù.

U celu era picurinu e accuminciava a stizziari e fari friddu, ntra ddru postu accussi silinziusu, d’ animi spirduti. Assà eranu i cannili addrumati comu tanti faiddri nill’ aria ma un si persi d’ animu, Stefanu, pi cumpagnia c’ era a so vuci ca ripitiva ncuntinuazioni a puisia a luna, pi un pinzari a nnenti.

Lu sonnu u stava mangiannu vivu e nun sapiva chi fari, nnacchi modu s’ avia riparari, circava n’ agnuniddru ma nddra u campusantu chi putia acchiari?

Ncapu a balata di so matri nterza fila, c’ era na nicchia vacanti, ranni, ci trasiva paru paru, acchianà a scala, si stinnicchià tisu tisu senza pinzarici du voti, nnacchi modo s’ avia arriparari.


U suli si riiva adascu adasciu, arrivà lu jò rnu e u campusantaru, comu ogni matina, si firrià u campusantu e vitti na scala mala misa, pinzà a maladucazioni da genti e circà di piglialla comu na cosa scurdata.

Na vuci ncapu a testa ci diciva “ Unni va cu sta scala? a scinniri”
Matri Maria dissi u campusantaru, i morti nun parranu, chi diavularia sta succidennu? scantatu comu un picciliddru circava di scappari.

Stefanu ancora nzunnutu u chiamava “ Veni cca a attia dicu, fammi scinniri” e cchiossà chiamava, cchiossà chiddru curriva e a iddru un ci ristava andru chi fari a vuci cchiù forti pi chiamari aiutu.

Nun parranu i morti, ripitiva comu na litania u poviru campusantaru, trimava ma si vutà nnarrè pigliannu curaggiu. Vitti sutta ddra nicchia tri cani, abbaiavanu e abbaiavanu o patruni c’ avia ristatu nill’ aria comu un passaru ndra u nidu, ca testa nisciuta di ddru bucu e senza cchiù sciatu.
“ Facitimi scinniri di cca, pi carità, a vossia dicu”.

“ Chi ti vinissi un corpu, mortu ancora sugnu du tirruri.. ma comu ti vinni ntesta d’ acchianari ddrocu? ” e Stefanu arrispunnì “ e a ttia comu ti vinni ntesta di chiuiri u campusantu cu mmia ddra intra”.

Scinnì da scala tuttu aggrippatu, si stinnicchià tannicchia e arridiva, arridiva pinzannu a li cursi c’ avia fattu fari a ddru poviru omu.

Unn’ era nuddru iddru, pi tutti, nenti avia, poviru comu n’ arbiru spogliu ma n’ omu riccu si sintiva e era, di sintimenti, libbirtà e alligria.

Nun c’ e ricchizza cchiu ranni di essisi patruni da so vita e beni senza cunfini, piccù di na muddrica e di lu sapiri, ni fa un tisoro.

Melina Licata


Melina Licata 05/11/2018 18:33 667

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza l'autorizzazione dell'Autore.
La riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione dell'Autore è punita con le sanzioni previste dagli art. 171 e 171-ter della suddetta Legge.
I fatti ed i personaggi narrati in questa opera sono frutto di fantasia e non hanno alcuna relazione con persone o fatti reali.


SuccessivaPrecedente
Precedente di Melina Licata

Nota dell'autore:
«Ispirato da un personaggio realmente esistito
Per essere sereni e felici non necessariamente bisogna essere ricchi o avere tutto...
Il tutto di ugnuno di noi può essere anche niente purché si abbia la libertà di scegliere...
»

Commenti sul racconto Non vi sono commenti su questo racconto. Se vuoi, puoi scriverne uno.

Commenti sul racconto Avviso
Puoi scrivere un commento a questo racconto solamente se sei un utente registrato.
Se vuoi pubblicare racconti o commentarli, registrati.
Se sei già registrato, entra nel sito.

La bacheca del racconto:
Non ci sono messaggi in bacheca.


Ritratto di Melina Licata:
Melina Licata
 I suoi 5 racconti

Il primo racconto pubblicato:
 
Stella (24/07/2013)

L'ultimo racconto pubblicato:
 
Stefanu e u campusantaru (05/11/2018)

Il racconto più letto:
 
Chiddru ca facemu avemu fattu (06/01/2014, 2297 letture)


 Le poesie di Melina Licata

Cerca il racconto:

Lo staff del sito
Google
Cerca un autore od un racconto

Accordo/regolamento che regola la pubblicazione sul sito
Le domande più frequenti sulle poesie, i commenti, la redazione...
Guida all'abbinamento di audio o video alle poesie
Pubblicare un libro di poesie
Legge sul Diritto d'autore (633/41) - Domande e risposte sul Diritto d'autore
Se vuoi mandarci suggerimenti, commenti, reclami o richieste: .Per pubblicare un libro scrivete a libri@scrivere.info

Copyright © 2023 Scrivere.info Scrivere.info Erospoesia.com Paroledelcuore.com Poesianuova.com Rimescelte.com DonneModerne.com AquiloneFelice.it