3134 visitatori in 24 ore
 155 visitatori online adesso

Pubblica gratis
Non aprite questo libro!
Cerchiamo autori per pubblicare una antologia di racconti dell'horror in libro cartaceo, con numero ISBN.
Ciascun autore può inviare massimo due racconti dell'horror, sia pubblicati su Scrivere che inediti. Verrà effettuata una selezione
1. La pubblicazione è GRATUITA!
2. Nessun impegno di acquisto di copie!
3. I racconti devono essere di massimo 10 pagine
4. Devono pervenire a libri@scrivere.info entro il 30 Settembre

Menu del sito


Visitatori in 24 ore: 3134

155 persone sono online
Lettori online: 155
Poesie pubblicate: 338’556
Autori attivi: 7’509

Gli ultimi 5 iscritti: MattiaFring - Alvaresnaf - Giancarlo Rosafio - Antonella g - Marcello Viel
Chi c'è nel sito:
Club ScrivereLia Messaggio privato ♦ Pasquale Farallo Messaggio privatoClub ScrivereEla Gentile Messaggio privato
Vi sono online 1 membri del Comitato di lettura
Stampa il tuo libroPubblicità
eBook italiani a € 0,99: ebook pubblicati con la massima cura e messi in vendita con il prezzo minore possibile per renderli accessibile a tutti.
I Ching: consulta gratuitamente il millenario oracolo cinese.
Confessioni: trovare amicizia e amore, annunci e lettere.
Farmaci generici Guida contro le truffe sui farmaci generici.

Xenical per dimagrire in modo sicuro ed efficace.
Glossario informatico: sigle, acronimi e termini informatici, spiegati in modo semplice ma completo, per comprendere libri, manuali, libretti di istruzioni, riviste e recensioni.
Guida eBook: Guida agli eBook ed agli eBook reader. Caratteristiche tecniche, schede ed analisi

Responsabilità socialePer pubblicare un libro scrivete a libri@scrivere.info

Stefanu e u campusantaru

Fantasy

Girava u paisi, Stefanu, sulu cu a forza di li pedi. Mari quietu era, ammuttava i passi ncumpagnia di so cani,

cumpagni di tanti jorna vacanti, senza scrusciu di na misira feddra di pani e di la so coppula mpiccicata ntesta comu i capiddri.

Arrivà senz’ essiri chiamata, la svintura, na so vita scillirata, quannu persi u travagliu e cu iddru, tuttu chiddru ch’ avia ndra ddri quattru mura e nun pritinniva nenti du Signuri cchiossà di u curaggiu e di ddra paci ca ci dava ndra cori.

Lu celu era lu so tettu ranni quantu u munnu e bellu comu l’ aria ca ci dava respiru.

Lentu caminava nsemmula i pinzera e cu un saccu ncoddru nmezzu la strata e senza apriri vucca cu arma viva, comu na trottula firriava da matina a sira.

Nnamuratu era Stefanu da puisia, poviru si ma no ngnuranti, i munnizzara eranu tutti so, ddra nmezzu truvava tuttu chiddru ca spirava ma cchiossà di tutti, l’ occhi so luccicavanu quannu quarchi libbru o giurnali ci passava sutta i mani.

Quantu sciavuru avianu ddri paroli e ddri discursi ca suddisfavanu a so siti di sapiri, s’ amminzigliava chi so cani, ci cuntava di Pirandellu, da so vita, cu l’ occhi ncelu, lassannu a vucca aperta a genti ca ci passava allatu.

Calava la sira, u celu s’ apriva, s’ inchiva di milli faiddri e nenti putiva astutari ddra luci nddra u cori,

ca sintiva taliannu a luna. “ O luna luna, sulu tu mi po’ capiri, chi pozzu fari ncapu sta terra? Lu cori me è ranni e ranni vogliu a casa, ppi chissu fazzu du celu lu me tettu e da strata u me lettu”.

A luna paria ca ci arrispunniva, girava schricchiava l’ occhi e s’ ammucciava.

Ciula si sintiva di Pirandellu, nnamuratu di ddra luci, ca lu inchiva d’ allegria e s’ arriminava comu un firriolu ndra u celu.

Passavanu li uri, li misi e lu tempu s’ inni iva comu u ventu. S’ avvicinava lu jornu da festa di li morti e, li strati eranu chini di sciurara, la genti caminava lesta versu u vecchiu campusantu.

Puru iddru avia i so murticeddri ma un ci putiva iri mentri lu suli era antu ni lu celu, pi i so cani e allura si misi a pinzari a manera giusta pi un ncuitari a nuddru.

Appena u suli scinni darrè i muntagni, trasì o campusantu.

Firriava ni li traversi chini di sciuri e taliava tutti i balati, quantu facci novi nmezzu a ddri morti, si sintiva nbuscu ndra cori.

Firrià comu na trottula ddra sira, Stefanu, era stancu e stunatu tantè ca nun sintì mancu a sirena pa chiusura du campusantu, u campusantaru nun vidennu a nuddru chiuì e sinni ì.

Stefanu si truvà darrè a firrata e nun putiva nesciri cchiù.

U celu era picurinu e accuminciava a stizziari e fari friddu, ntra ddru postu accussi silinziusu, d’ animi spirduti. Assà eranu i cannili addrumati comu tanti faiddri nill’ aria ma un si persi d’ animu, Stefanu, pi cumpagnia c’ era a so vuci ca ripitiva ncuntinuazioni a puisia a luna, pi un pinzari a nnenti.

Lu sonnu u stava mangiannu vivu e nun sapiva chi fari, nnacchi modu s’ avia riparari, circava n’ agnuniddru ma nddra u campusantu chi putia acchiari?

Ncapu a balata di so matri nterza fila, c’ era na nicchia vacanti, ranni, ci trasiva paru paru, acchianà a scala, si stinnicchià tisu tisu senza pinzarici du voti, nnacchi modo s’ avia arriparari.


U suli si riiva adascu adasciu, arrivà lu jò rnu e u campusantaru, comu ogni matina, si firrià u campusantu e vitti na scala mala misa, pinzà a maladucazioni da genti e circà di piglialla comu na cosa scurdata.

Na vuci ncapu a testa ci diciva “ Unni va cu sta scala? a scinniri”
Matri Maria dissi u campusantaru, i morti nun parranu, chi diavularia sta succidennu? scantatu comu un picciliddru circava di scappari.

Stefanu ancora nzunnutu u chiamava “ Veni cca a attia dicu, fammi scinniri” e cchiossà chiamava, cchiossà chiddru curriva e a iddru un ci ristava andru chi fari a vuci cchiù forti pi chiamari aiutu.

Nun parranu i morti, ripitiva comu na litania u poviru campusantaru, trimava ma si vutà nnarrè pigliannu curaggiu. Vitti sutta ddra nicchia tri cani, abbaiavanu e abbaiavanu o patruni c’ avia ristatu nill’ aria comu un passaru ndra u nidu, ca testa nisciuta di ddru bucu e senza cchiù sciatu.
“ Facitimi scinniri di cca, pi carità, a vossia dicu”.

“ Chi ti vinissi un corpu, mortu ancora sugnu du tirruri.. ma comu ti vinni ntesta d’ acchianari ddrocu? ” e Stefanu arrispunnì “ e a ttia comu ti vinni ntesta di chiuiri u campusantu cu mmia ddra intra”.

Scinnì da scala tuttu aggrippatu, si stinnicchià tannicchia e arridiva, arridiva pinzannu a li cursi c’ avia fattu fari a ddru poviru omu.

Unn’ era nuddru iddru, pi tutti, nenti avia, poviru comu n’ arbiru spogliu ma n’ omu riccu si sintiva e era, di sintimenti, libbirtà e alligria.

Nun c’ e ricchizza cchiu ranni di essisi patruni da so vita e beni senza cunfini, piccù di na muddrica e di lu sapiri, ni fa un tisoro.

Melina Licata


Melina Licata 05/11/2018 18:33 107

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza l'autorizzazione dell'Autore.
La riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione dell'Autore è punita con le sanzioni previste dagli art. 171 e 171-ter della suddetta Legge.
I fatti ed i personaggi narrati in questa opera sono frutto di fantasia e non hanno alcuna relazione con persone o fatti reali.


SuccessivaPrecedente
Precedente di Melina Licata

Nota dell'autore:
«Ispirato da un personaggio realmente esistito
Per essere sereni e felici non necessariamente bisogna essere ricchi o avere tutto...
Il tutto di ugnuno di noi può essere anche niente purché si abbia la libertà di scegliere...
»

Commenti sul racconto Non vi sono commenti su questo racconto. Se vuoi, puoi scriverne uno.

Commenti sul racconto Avviso
Puoi scrivere un commento a questo racconto solamente se sei un utente registrato.
Se vuoi pubblicare racconti o commentarli, registrati.
Se sei già registrato, entra nel sito.

La bacheca del racconto:
Non ci sono messaggi in bacheca.


Ritratto di Melina Licata:
Melina Licata
 I suoi 5 racconti

Il primo racconto pubblicato:
 
Stella (24/07/2013)

L'ultimo racconto pubblicato:
 
Stefanu e u campusantaru (05/11/2018)

Il racconto più letto:
 
Non fidarti dalle apparenze (06/08/2013, 1328 letture)


 Le poesie di Melina Licata

Cerca il racconto:

Lo staff del sito
Google
Cerca un autore od un racconto

Accordo/regolamento che regola la pubblicazione sul sito
Le domande più frequenti sulle poesie, i commenti, la redazione...
Guida all'abbinamento di audio o video alle poesie
Pubblicare un libro di poesie
Legge sul Diritto d'autore (633/41) - Domande e risposte sul Diritto d'autore
Se vuoi mandarci suggerimenti, commenti, reclami o richieste: .Per pubblicare un libro scrivete a libri@scrivere.info

Copyright © 2019 Scrivere.info Scrivere.info Erospoesia.com Paroledelcuore.com Poesianuova.com Rimescelte.com DonneModerne.com AquiloneFelice.it